HES’çiler ‘evet’i bekliyor : ‘REFERANDUMDAN SONRA GÖZÜNÜZÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ’

Kastamonu’nun Cide’ye bağlı Loç Vadisi’nde HES yapımını üstlenen ORYA Enerji şirketi bir yandan kanun ve yasaların arkasından dolanırken bir yandan da pusuya yatmış referandum sonucunda evet çıkmasını bekliyor. 

Şirket yetkilileri Loç Vadisi’nde HES yapımına karşı nöbet bekleyen köylü ve çevrecileri “Sizlere referanduma kadar tahammül ediliyor, referandumdan sonra gözünüzün yaşına bakılmayacak” şeklinde tehdit ediyor. 

HES’çi şirketin beklediği 125. maddedeki değişiklik idarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davalarda özellikle “kamu yararı” ölçütünün yerindelik denetimi olarak kullanılmasının önüne geçecek denetlemeleri içeriyor

125. maddesinde yapılacak olan düzenleme sonrası süregelen ve açılacak özelleştirme iptali, çevrenin korunması, nükleer enerji, HES, kentsel dönüşüm, imar mevzuatına aykırılık vs. davaların tamamı şeklen değerlendirilip içerik denetlemesi dışında tutuluyor.

‘REFERANDUMDAN SONRA GÖZÜNÜZÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ’ 

Köylülerin ve çevrecilerin Loç Vadisi’ndeki HES karşıtı nöbeti devam ederken, geçtiğimiz günlerde Şirket İnşaat Yüksek Mühendisi Bekir Sıtkı Esendir’in bölge halkına ve aktivistlere “Sizlere referanduma kadar tahammül ediliyor referandumdan sonra gözünüzün yaşına bakılmayacak” diye tehdit ettiği iddia edildi. Platform tehdide tepki gösteren çevreciler ise, “Şirketler iktidarlardan aldıkları desteği artık yeni anayasa ile meşrulaştıracaktır. Bir inşaat mühendisinin yaptığı bu güç göstergesi bile anayasa çıktıktan sonra topraklarımızda istedikleri gibi hareket edebileceklerinin kendilerine olan güveni göstermektedir” dedi.

BÖLGE HALKI KANDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

Umudunu referanduma bağlayan HES’çi şirket ORYA Enerji, bir yandan da bölge halkını HES karşıtı mücadeleden yıldırmak için düzenlediği gerçek dışı beyanlarla gündemde. Loç Vadisi Koruma Platformu, ORYA Enerji ÇED olumlu raporu aldığı Cide HES projesinde şantiye alanı olarak gözüken alanın Karakadı köyü tüzel kişiliğine ait olup acil kamulaştırma ile kamulaştırıldığını açıkladı. Platform tarafından yapılan açıklamada, “Hiç bir geçerli evrak bulunmadan bu alanda Orya Enerji metrelerce beton atmış ve çayın kıyısına tuvalet kuyusunu kazmıştı. İtirazlarımız üzerine alanın mera alanı olduğu ve kamulaştırılamayacağı belirtilerek iş durdurulmuş ve yasal süreç başlatmıştı. Bu süreç devam ederken şirket Cide Asliye Hukuk Mahkemesinden almış olduğu ‘Bedel tespit kararı’ ve EPDK’nın ‘‘Taşınmaz mal devir talebini istimlak edilmiş gibi gösterip 28/08/2010 tarihinde konteynırları alana getirip hâlâ köy tüzel kişiliğine ait olan arsaya şantiye kurmaya çalışmaktadır. Köylünün itirazlarına Şantiye Şefi İnşaat Yüksek Mühendisi Bekir Sıtkı Esendir arsa şirket adına tescillenmiştir diye bedel tespiti ve devir talebini göstermektedir” denildi.
Platform ayrıca, sürecin henüz tamamlanmadığı ve arsanın şirkete geçebilmesi için muhtarlarla 60 gün içinde mutabakata varması gerektiği vurgulanırken, şirketin sadece elindeki belgelerle HES karşıtı olan bölge halkını kandırmaya çalışıldığı iddia edildi.

‘ŞİRKET KENDİ TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR’

Şirketin “hile” ve “kandırmaca” yolu ile işlerini yürüttüğünü ifade eden platform, “Bugüne kadar şirket hile ve kandırmaca ile işini yürütmüş olup ÇED raporunda belirtmiş olduğu taahhütleri yerine bile getirmemiştir. İlk önce şantiye kurulup çalışmalara ondan sonra başlanacak, çalışanların şantiye dışına çıkmayacak bütün ihtiyaçları şantiye içinde karşılanacak, peyzaj çalışması yapılacak, arazide iş makinesi tamiratları yapılmayacak, evsel atık,kimyasal atık,vs,vs. ayrı ayrı depolanacak gibi kendi taahhütlerini yerine getirmemektedir henüz şantiyesini kurmadan taşeronlarını ve bunların çalışanı onlarca kişi bölgeye getirmiş ve Meydan Mahallesi’nde kiralamış olduğu binaya yerleştirmiştir. Hiç bir peyzaj çalışması yoktur gecen hafta bölgeye gelen Ankara Peyzaj Mimarları Odası çalışmanın olmadığını belirtmiştir zaten davaya müdahil olmuştur. 

Çalışmalarda hafriyat çayın içine atılıyor. Loç Vadisi’nde köylünün yasal haklarını bilmemesinden faydalanan şirket köylünün haklarını gasbediyor ve bazı kurumlarda buna göz yummaktadır” diye belirtti. (KASTAMONU)


İŞTE BEKLENEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ!

AKP’nin anayasa değişiklik paketinin 11. maddesi, 1982 Anayasası’nın 125. maddesine “Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz.” hükmünün eklenmesini içermektedir. AKP’nin bu değişiklikteki amacı zaten var olan idari yargının yerindelik denetimi yapamayacağına ilişkin sınırlamanın Anayasada da yer alarak pekiştirilmesi ve kaynağını Anayasaya dayandırarak yerindelik denetimi yapmasının önüne geçilmesidir. 

Bu yasak, İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Danıştay’da yapılan yargılamaların usulünü düzenleyen yürürlükte olan 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası’nın 2. maddesinin 2. fıkrasında daha önce ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre; “İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdari mahkemeler; yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler.” 
Değişikliğin püf noktası, bu anayasa değişiklikleri ile idarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davalarda özellikle “kamu yararı” ölçütünün yerindelik denetimi olarak kullanılmasının önüne geçilmesinin amaçlanmasıdır. 
Bu düzenleme, “Sosyal Adalet” ya da “Kamu yararı” anlayışının karşısında “Sermaye yararını” hukuksal düzlemde tek kıstas haline getirme girişimidir. Yapılan değişikliğin sonucu çevre hakkı açısından enformasyon (İdari işlemden bir şekilde haberdar olma) sonrası yurttaşların veya demokratik kitle örgütlerinin kullandığı yargıya başvurma hakkının kısıtlanması olacaktır. Mahkemeler sadece gerekli usuller takip edilerek karar alınıp alınmadığını tartışacak, kamu yararı, çevrenin tahribatı, sosyal adalet gibi denetim kıstaslarına hiç giremeyecektir. 

Bu düzenleme sonrası süregelen ve açılacak özelleştirme iptali, çevrenin korunması, nükleer enerji, HES, kentsel dönüşüm, imar mevzuatına aykırılık vs. davalarının tamamı şeklen değerlendirilip içerik denetlemesi dışında tutulacaktır.

http://www.evrensel.net/haber.php?haber_id=74441

ORYA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. CED olumlu raporu aldıgı CİDE HES projesinde şantiye alanı olarak güzüken alanın KARAKADIKÖYÜ tüzel kişiligine ait olup acil kamulaştırma ile kamulaştırmış ve hiç bir geçerli evrak bulunmadan bu alanda orya enerji metrelerce beton atmış ve çayın kıyısına tuvallet kuyusunu kazmıştı.

Köylünün itirazları üzerine alanın mera alanı olduğu ve kamulaştırılamayacağı belirtilerek iş durdurulmuş ve yasal süreç başlatmıştı. Bu süreç devam ederken şirket CİDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’nden almış oldugu ”BEDEL TESPİT KARARI” ve EPDK’nın ”TAŞINMAZ MAL DEVRİ TALEBİ”ni istimlak edilmiş gibi gösterip 28/08/2010 tarihinde konteynırları alana getirip hala köy tüzel kişiligine ait olan arsaya şantiye kurmaya çalışmaktadır.

Köylünün itirazlarına şantiye şefi inşaat yüksek mühendisi BEKİR SITKI ESENDİR arsa şirket adına tescıllenmiştir diye BEDEL TESBİTİ ve DEVİR TALABİNİ göstermektedi.

Süreç daha tamamlanmamış olup arsanın şirkete gecebilmesi için muhtarlarala 60 gün içinde mutabakata varışması gerekmektedir. Ancak şirket kendine okadar güvenmektedirki satın almanın gercekleştiğini düşünerek elindeki belgelerle halkı kandırmaya çalışmaktadır.
Bugüne kadar şirket hile ve kandırmaca ile işini yürütmüş olup CED raporunda belirtmiş oldugu taahüdütleri yerine bile getirmemiştir..
a}İlk önce şantiye kurulup çalışmalara ondan sonra başlanacak
b}çalışanların şantiye dışına çıkmayacak bütün ihtiyaçları şantiye içinde karşılanacak
c}peysaj çalışması yapılacak
d}Arazide işmakinası tamiratları yapılmayacak
e}Evsel atık,kimyasal atık,vs,vs ayrı ayrı depolanacak

Gibi kendi taahütlerini yerine getirmemektedir henüz şantiyesini kurmadan taşeronlarını ve bunların çalışanı onlarça kişi bölgeye getirmiş ve meydan mahallasi{4 köyün merkezidir}’de kiralamış oldugu binaya yerleştirmiştir.Hiç bir peysaj çalışması yoktur gecen hafta bölgeye gelen Ankara Peysaj mimarları odası çalışmanın olmadığını belirtmiştir zaten davaya müdahil olmuştur.Çalışmalarda harfiyat çayın içine atılıyor. Köy yollarında {grup yoludur}devamlı işmakinaları gezmekte ve yol kenarlarında iş makinası tamiratları yapılmaktadır.
Loçvadisinde Köylünün yasal haklarını bilmemesinden faydalanan şirket köylünün hakları gasp ediyor ve bazı kurumlarda buna göz yummaktadır.

Referanduma sayılı günler kala şirket mühendisi İNŞ.YÜK.MÜH. BEKİR SITKI ESENDİR sözleri “sizlere referanduma kadar tahammül ediliyor referandum’dan sonra gözünüzün yaşına bakılmayacak” diye sarfettiği sözler bir gerçeği daha yüzümüze çarpmıştır. Şirketler iktidarlardan aldıkları desteği artık yeni anayasa ile meşrulaştıracaktır. Bir inşaat mühendisinin yaptığı bu güç göstergesi bile anayasa çıktıktan sonra topraklarımızda istedikleri gibi hareket edebileceklerinin kendilerine olan güveni göstermektedir.

LOÇ VADİSİ KORUMA PLATFORMU

http://www.karadenizisyandadir.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=394:yeni-anayasa-markl&catid=77:basn-metinleri&Itemid=280
http://www.facebook.com/note.php?note_id=156175651063199&id=100001242984702&ref=mf

4 Responses to HES’çiler ‘evet’i bekliyor : ‘REFERANDUMDAN SONRA GÖZÜNÜZÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ’

 1. thezeus says:

  O kadar kolay değil. Ne Kastamonuda nede Rizede pes etmek yok. Çünkü “DERELER ÖZGÜR AKACAK”

 2. Hasan Akbulut says:

  Bunun icin cok calismak gerek.Her evet icin 2 tane HAYIR oyu getirmek lazim.Hepimiz bunun icin cooook calismaliyiz.Onlara bu firsati vermemeliyiz…..

 3. HAYIR diyenlere sevgiler, saygılar sunuyorum.
  Bu oylama, referandum falan değil; aldatmaca, yutturmaca oyunu. Elmalarla armutların aynı sepette oylanma biçimi Roma İmparatorluğu’nda
  aldatmaca olduğu gerekçesiyle, demokratik yapıya ters düştüğü gerekçesiyle 2000 yıl önce yasaklanmış!!!
  Biz uygulamakta sakınca görmüyoruz…
  Tüm Hayır’cı doğa severlere saygılarımla.

 4. refık marasoglu says:

  evet yanı nayasaya oylamasında cogunluk olursa bılmelıyızkı bızde ona gore hem oy kullanmalıyız secımde gorev almalıyız ve hayır hayır demelıyız. hem hes lere hayır hem sıvıl dıktaya aır ve erdogan aıle saltanatına hayır hukuk u kendıne gre ayarlamaya calısan akepeye hayrı.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: